پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سيماي منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد
عناوين خبري
سيماي منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد

سيماي منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد

همراه با اهداف و سياست هاي اجرايي

 

ماموريت ما:

حفظ و حمايت، احياء، توسعه و بهره برداري اصولي از جنگلها، مراتع، اراضي جنگلي، بيشه‌هاي طبيعي، حفاظت‌ و حمايت از آب و خاك استان از طريق مديريت علمي بر حوزه‌هاي آبخيز و رعايت اصول توسعه پايدار

 

وظايف اصلي:

فرهنگ سازي و جلب مشاركت عمومي در اجراي فعاليت‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري

حفظ، حمايت، حراست و بهره برداري اصولي از جنگلها، مراتع و بيابانها و حوزه های آبخیز استان

 شناسايي كانون هاي بحراني حساس به فرسايش بادي و اجراي طرح هاي مقابله با بيابانزايي به منظور بهبود شرايط زيست محيطي در استان يزد

حفاظت از فضاي سبز ، ايجاد و توسعه پاركها و نيز تفرجگاهها

حفظ و احياي مراتع با تاكيد بر حفظ ذخاير ژنتيكي و تنوع زيستي گياهي

تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي و تثبيت‌ حاكميت دولت بر منابع ملي

بررسي و مطالعه حوزه‌هاي آبخيز به منظور برنامه‌ريزي و تهيه طرحهاي جامع و اجراي فعاليتهاي منابع طبيعي و آبخيزداري در حوزه های آبخیز استان يزد

 

سيماي منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد:

98 درصد از مساحت استان يزد به وسعت 7 ميليون و 300 هزار هكتار را عرصه هاي منابع طبيعي به خود اختصاص داده است.

38 درصد مساحت عرصه منابع طبيعي به ميزان بيش از 2 ميليون و 650هزار هكتار اراضي هاي بياباني را شال مي شود.

 4 ميليون و 400 هزار هكتار به ميزان بيش از 60 درصد مراتع كه عمدتا از نوع متوسط و ضعيف اند.

 170 هزار هكتار يعني 5/1درصد سطح استان را جنگلهاي طبيعي ودست كاشت بخود اختصاص داده است.

13 منطقه تحت فرسايش بادي در استان يزد شناسايي شده كه مساحتي بالغ بر يك ميليون و 212 هزار هكتار را شامل مي شود . اين كانون ها تقريبا در تمام شهرستانهاي استان پراكنده اند.

5هزار خانوار روستايي در استان يزد به مراتع وابسته هستند و 400 خانوار بهره بردار گياهان دارويي و صنعتي در استان فعاليت دارند.

مراتع استان يزد هرچند به لحاظ پوشش گياهي عمدتاً در رده متوسط وضعيف قرار دارند ليكن داراي نقش مهمي در حفظ خاك وارزش هاي اكولوژيكي است. مهمترين گونه هاي موجود در مراتع استان درمنه دشتي، قيچ، گون و علف مي باشد كه بعضاً داراي خواص دارويي و صنعتي مهمي است.

 

مساحت جنگلهاي استان كم ولي در نوع خود شاخص اند، گونه هاي جنگلي مثل سنو ، بنه ، ارس و نيز تاغزارها دست كاشت از ارزش بالاي طبيعي برخودار است. درختان كهنسال استان يزد نيز در نوع خود بالحاظ تعداد قدمت كم نظير و ارزشمندند.

حجم ریزشهای جوی در استان يزد حدود 8 ميليارد و 700 میليون مترمکعب در سال می باشد که بیش از 70 درصد آن بر اثر سیلابها و هرزآبها از دسترس خارج می گردد.

چاپ | ارسال به ديگران  |