پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پيام مديركل
عناوين خبري
پيام مديركل

 

 
 

 

يار من آن كه لطف خداوند يار اوست                                            بيداد و داد و رد وقبول اختيار اوست
صاحب دلي نماند در اين فصل نوبهار                                           الا كه عاشق گل و مجروح خار اوست
بزرگترين اختراع بشر آتش و چرخ و برق و ماشين چاپ نيست . اختراع متعالي بشر( وا‍ژه ) است و سازمان يكي از آن واژه هايي است كه دايره المعارف معاني بسياري به مفهوم آن بدهكار است . واژه سازمان را تيم منسجمي از كاركنان ،همدلانه معنا مي بخشند .
باور كنيم انديشه محوري هر سازماني در همكاري بروز مي كند و متبلور مي شود و اين همكاري در مثلث تمايل به خدمت ، هدف مشترك و ارتباطات شكل مي گيرد . اگر اين سه عامل كمرنگ و يا مستقل از يكديگر عمل كنند ،ديگر از سازمان جز نام ،نشاني باقي نخواهد ماند و از همه مهمتر ،ارتباطات ،عاملي نيروبخش است كه شكاف طبيعي ميان تمايل فرد به خدمت و هدف سازمان را پر مي كند و امروزه جمع ها بيش از هر چيز به ارتباط منطقي و موثر دروني و بيروني نيازمند است .به عبارت ديگر بايد گفت : سازمان قلب است و ارتباطات و روابط عمومي نبض آن مي باشد .
 
 
                                                                                            محمدرضا آخوندي
                                                                              مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد
 
 
چاپ | ارسال به ديگران  |